Vyhledat

Herci kladenského divadla bojují s městem o budoucnost

Oficiální tiskové prohlášení uměleckého souboru Městského divadla Kladno

Činoherní soubor Městského divadla Kladno se od počátku listopadu 2015 nachází v situaci, kdy nemá kompetentní umělecké vedení, konkrétní náplň práce ani jasnou vizi budoucnosti. Soubor vstupoval do své 101. sezóny s nadějí a informací, že se stěhování do historické budovy divadla, po šesti letech provizorního provozu v Divadle Lampion, uskuteční v zimě roku 2015 a zrekonstruovaná budova bude slavnostně otevřena v druhé polovině ledna 2016. K tomuto termínu byla tedy připravována premiéra autorské inscenace Tančírna na Kladně. Nedlouho po zahájení sezóny se ale ředitelce divadla Blance Bendlové a vedení města podařilo umělecký soubor během několika dnů zcela destabilizovat a koncepci divadla destruovat.

2. listopadu 2015 Rada města Kladna svěřila správu a řízení historické budovy divadla, její zkušební provoz, plán a realizaci jejího využití, včetně dramaturgického plánu magistrátnímu úředníku Ladislavu Pavlíkovi, vedoucímu oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend.

4. listopadu 2015 obdržela ředitelka Blanka Bendlová dopis od primátora, ve kterém jí oznamuje, že slavnostní otevření divadla nebude realizovat soubor Městského divadla Kladno, protože město se s ním „jako I00% vlastník společnosti Divadla Kladno neshoduje v základních požadavcích, a to v žánru, a ani v kritériích, což je spokojenost a návštěvnost diváků, a to zejména v budově nově rekonstruovaného divadla.“ Dále v dopise oznamuje, že zahajovací večer bude připraven kladenskými amatérskými soubory. Téhož dne, 4. listopadu, zaslala Blanka Bendlová uměleckému šéfu Danielu Přibylovi e-mail, ve kterém mu „s okamžitou platností zakazuje dělat jakákoli rozhodnutí ohledně nasmlouvávání režisérů a jejich spolupracovníků na realizaci inscenací, objednávání autorských práv a překladů či napsání her. Najímání herců či jiných spolupracovníků. A to i v ústní podobě, aby nemohlo být jakkoli ohroženo hospodaření společnosti”.

5. listopadu 2015 svolal Daniel Přibyl informační schůzku uměleckého souboru, na které ředitelka Blanka Bendlová souboru sdělila:

že návrat činoherního souboru do rekonstruované historické budovy divadla se opět odkládá. že zastavuje zkoušení a technickou realizaci inscenace Tančírna na Kladně.1 že se s největší pravděpodobností ruší již předjednaný dramaturgický plán na divadelní sezonu 2015/2016 že stávající umělecký šéf Daniel Přibyl k 30. listopadu 2015 na základě vzájemné dohody ve své funkci končí.

10. listopadu 2015 se konalo setkání všech zaměstnanců divadla, na kterém umělecký soubor projevil svou nespokojenost s výše zmíněnými rozhodnutími a obavy o budoucnost divadla. Ředitelka Blanka Bendlová oponovala tvrzením, že členové uměleckého souboru jsou pouhými zaměstnanci, kterým nemusí záležet na tom, na jakých inscenacích, v jakém prostoru a pod čím vedením budou pracovat. Na témže setkání ředitelka oznámila, že se ujímá prozatímního uměleckého vedení činoherního souboru. V dalších dnech, navzdory tomu, že texty naplánovaných inscenací doposud nečetla, byl za jejího uměleckého vedení zrušen další titul, Zolův Zabiják v režii Jana Friče. Ředitelka vybídla Friče k výběru „divácky vstřícnějšího“ titulu. Jan Frič na její podmínky nepřistoupil a režii jiného titulu odmítl.2 Režisér dalšího plánovaného titulu, dramatizace románu J. Havlíčka Neviditelný, Lukáš Brutovský, svou režii v MDK rovněž odmítl.

18. listopadu 2015 se se souborem sešel primátor města Kladna Milan Volf. Zástupci uměleckého souboru sdělili primátorovi svůj nesouhlas s vedením Blanky Bendlové. Primátor námitky souboru přijal a sám několikrát zpochybnil její kompetentnost. Přesto opakovaně prohlásil, že ředitelku Bendlovou neodvolá. Dále soubor informoval, že kdyby Daniel Přibyl dobrovolně neodešel, tak by ho sám odvolal. Jako důvod pro nespokojenost s jeho dosavadním uměleckým vedením uvedl, že divadlo dlouhodobě trpělo malou návštěvností. Soubor primátora upozornil, že vedení divadla zrušilo po stěhování do Divadla Lampion předplatné a propagace byla zredukována na minimum. Navíc se v provizorních podmínkách (původně na jeden rok) ocitli nejen tvůrci, ale také diváci. Divadlo Lampion není uzpůsobeno tak, aby divákům nabídlo komfort, který patří k večerní návštěvě divadelního představení. Primátor přesto klade malou návštěvnost za vinu náročné dramaturgii. Soubor je ale přesvědčen, že dramaturgie byla žánrově vyvážená a dbala na všechny divácké skupiny. Na repertoár byly pravidelně nasazovány „divácky vstřícnější“ tituly, jako je například Miláček, Vražda na Nilu, Jentl, Česká kuchařka, Plíce, Podnájem na bulváru Courteline a další. Náročné tituly, jako jsou Přízraky, Koncert na přání, Otec/ Matka ad. byly koncipovány do studiové scény v historické budově, která má kapacitu cca 70 míst. Dále soubor požádal primátora, aby byli v komisi na výběr uměleckého šéfa zastoupeni odborníci z divadelní obce. Primátor vyjádřil nevoli a navrhl souboru, aby vybral a doporučil člověka, který bude vyhovovat jak souboru, tak ředitelce Bendlové a jemu samotnému, a který s ním bude ochoten jednat o dramaturgii divadla. Popřel, že by titul Tančírna na Kladně nevyhovoval kritériím radnice na slavnostní otevření historické budovy.

1. prosince se s uměleckým souborem sešel bývalý herec Městského divadla Kladno Jaroslav Slánský a informoval jej, že mu byla primátorem Milanem Volfem nabídnuta pozice uměleckého šéfa s nástupem 1. ledna. Jaroslav Slánský nabídku přijal.

Z výše popsaných událostí je zjevné, že během jednoho měsíce byla znehodnocena časově, pracovně i finančně náročná příprava několika titulů, že byl de facto zastaven dramaturgický vývoj činoherní scény bez ohledu na kladné hodnocení odbornou kritikou i veřejností, a to bez jakéhokoli relevantního zdůvodnění, hlubší analýzy či formulování nové strategie pro oblast divadelní kultury města Kladna, bez názorové participace občanů a odborné veřejnosti. Z uvedeného jednoznačně vyplývají manažerské chyby ředitelky Blanky Bendlové, která evidentně nehájí zájmy uměleckého souboru, ale pouze zájmy politické a funkcionářské. Během třináctiletého období, kdy je ředitelkou Městského divadla Kladno, se vystřídalo ve vedení souboru pět uměleckých šéfů. Spolu s nimi se samozřejmě obměňovaly umělecké, technické a produkční týmy, a bylo tak znemožněno stabilní, jasné směřování divadla. Dlouhá řada manažerských pochybení především v ekonomické a PR oblasti a absence průběžné komunikace s vedením města nemůže být svalována na bývalého uměleckého šéfa, ale je jednoznačně pochybením ředitelky a jejím kompetenčním selháním. Své razantní zásahy do dramaturgického plánu aktuální sezóny hájí tím, že netušila, že termín otevření historické budovy je v ohrožení, neznala dramaturgický plán a o finančních parametrech inscenací se dozvěděla pozdě. Je s podivem, že ředitelka divadla nekomunikuje s jeho zřizovatelem, nezajímá se o jeho umělecké směřování a nemá přehled o hospodaření. Nedávné neuvážené kroky ředitelky Blanky Bendlové způsobily destabilizaci souboru. Oslovení režiséři na základě jejího jednání a prozatímního uměleckého vedení odmítají práci v MDK. Zjevně jí nedůvěřuje ani vedení města, které jí nechce svěřit řízení historické budovy, ale přesto, bez udání relevantních důvodů, odmítá její odvolání. Zájem o divadlo ztrácí také publikum, které je nuceno opětovně čekat na otevření historické budovy, a které se nedočká tří již avizovaných premiér v aktuální sezóně.

Členové činoherního souboru jsou k napsání tohoto prohlášení vedeni svou sounáležitostí s obyvateli města Kladna, hlubokým vztahem a úctou ke stoleté divadelní tradici (což mimo jiné prokázali i dlouhodobým setrváním v provizorních podmínkách), obavou o další umělecký osud souboru a strachem z jeho již propukající umělecké izolace. Oceňují snahu Jaroslava Slánského vyřešit aktuální krizi divadla a soubor znovu stabilizovat v pozici nového uměleckého šéfa. Nicméně jako jediné možné zajištění důstojné a suverénní budoucnosti stálého souboru v Kladně považuje umělecký soubor jmenování Jaroslava Slánského jako šéfa prozatímního, odvolání stávající ředitelky a vyhlášení transparentních výběrových řízení na posty ředitele a uměleckého šéfa, kteří ve vzájemné symbióze povedou jak provoz budovy divadla, tak provoz umělecký. Termín výběrových řízení by měl být určen tak, aby měli uchazeči dostatek času zodpovědně a plnohodnotně připravit své koncepce. Vyhlášení výběrového řízení na uměleckého šéfa v době největší krize divadla, s uzávěrkou uprostřed divadelní sezóny (6. ledna), považuje soubor za nešťastné a neuvážené.

Úlohou umění, divadlo nevyjímaje, je vyjadřovat se svobodně a tedy i kriticky ke stavu světa a společnosti, klást znepokojivé otázky, provokovat, otevírat nové cesty v přemýšlení, vnímání a utváření názoru. Za rekonstruovanými a zušlechtěnými zdmi kulturních institucí by měl probíhat sebevědomý a nezávislý tvůrčí kvas. Nestane se tak, pokud budou politici na kulturu uplatňovat pouze ekonomická kritéria, budou si klást podmínky a žádat kompromisy. Veřejné kulturní instituce mají svému publiku kromě zábavy nabídnout také hlubší duchovní a estetický zážitek. Divadlo nemá diváckému vkusu podléhat, ale naopak jej utvářet. Vedení města Kladna vyjadřuje současnému souboru a jeho dosavadnímu výraznému, modernímu a ceněnému směřování nedůvěru ještě před tím, než mohl prokázat, zda náročný repertoár v komfortu nově rekonstruované budovy a při obnovení předplatného obstojí a najde své publikum. Jisté je, že dosavadní dramaturgie má v Kladně smysl, protože si své nezanedbatelné publikum i z širšího okolí našla, a to i přes šestileté provizorium bez předplatného a výrazné propagace.

V Praze 7. prosince 2015

Za herecký soubor: Šárka Opršálová Marie Štípková Alena Štréblová Petra Tenorová Diana Toniková Petr Buchta Jan Grundman Jiří Š. Hájek Hynek Chmelař Tomáš Petřík Miloslav Tichý

Za dramaturgii: Marie Nováková

Za produkci: Aneta Nádvorníková Magdaléna Zelenková

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Poslankyně Parlamentu České republiky paní Olga Sommerová napsala otevřený dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi ve věci odvolání generálního ředitele NFA pana Michala Breganta. S dopisem se může