top of page
Vyhledat

Podněty FITES na změny struktury SFK na SFA – otevřený dopis ředitelce SFK

Dobrý den,

vážená paní ředitelko, posíláme připomínky Českého filmového a televizního svazu FITES k Vašemu záměru transformace Fondu na SFA, jak jsme o tom debatovali na zoom konferenci.

Připomínky ke stávající praxi SFK:

– omezení 2 roky na čerpání u dokumentárních filmů je nešťastné s ohledem na character d. tvorby závislé na průběhu předpokládaných dějů

- nadměrná byrokratická zátěž celého procesu

- opomíjení digitalizace

- utěk před referencí a znalostí starých filmů

- mladí tvůrci nemají s čím se poměřovat, stejně jako úředníci a veřejnost

- nutnost zjednodušení procesních úkonů uvnitř i vně SFK

- pomalé tempo rozhodování má za následek, že film nakonec – pokud už – film realizují otrávení, uštvaní a vyhořelí režiséři, kteří už nemají nutný tvůrčí zápal, který časem někam vyprchal

- zvláštním řízením je každoroční praxí, že v Radě SFK nejsou filmaři členem – nejsou v ní zastoupeny filmařské profese – převaha teoretiků a producentů je zodpovědná za stav kinematografie

K návrhu koncepce a struktury Státního fondu audiovize:

- Myšlenku SFK ucházet se o prostředky z Recovery fondu 2021 Český filmový a televizní svaz FITES podporuje.

– Argumentovat bychom měli nejen terminologií z oblasti inovací audiovizuálního a jiných průmyslových odvětví, ale zejména jedinečností autora, jeho tvořivostí, inovativním charakterem každého autorského díla, které je inovativní už ze své podstaty, Protože, kdyby bylo jen stereotypním kopírováním postupů, nebo mechanickým opakováním a kompilací “úspěšných” audiovizuálních motivů, přestalo by spadat pod autorský zákon.

- Navržená struktura SFA je – s dole navrženými úpravami (viz. příloha) – v podstatě možná, za podmínek, že budou vyjasněny finanční toky (zdroje) pro nově integrovanou kapitolu VIDEO HRY.

A podobné je to i s finančními toky v oblasti Small screene. Jaké budou jejich zdroje?

- Cítíme zásadní potřebu, aby SFA pečoval i fakticky a nejen na papíře o zpřístupňování a digitální restaurování zlatého fondu kinematografie, jak to ostatně ukládá i stávající statut SFK (V kap. 2.7 a v odstavci kap. 10.2 c).

Pro tento úkol je třeba vytvořit pátou kapitolu ve struktuře SFA – Digitální restaurování - s minimální podporou 15 milionů Kč ročně (produkce restaurování cca 15 celovečerních hraných filmů) Uplatnění kvalitních a praxí osvědčených metodik DRA má zřejmý inovativní charakter. Paralelně s tím by měli představitelé české kinematografie jednat se státem, s ministerstvem, které si říká ministerstvo kultury, aby digitálnímu restaurování hodnotných archivních filmů se stát věnoval alespoň tak, jako se věnuje státní památkové péči, muzejnictví a jiným archivům – aby stat byl též garantem kvality digitálního restaurování tak, jak to číní např. prostřednictvímNárodního památkového ústavu (NPÚ). Ověřené a certifikované metodiky digitálního restaurování filmů DRA již na to máme. Jde jen o to je důsledněji a komplexně uplatňovat(!). To platí zejména pro NFA, ale i SFK, ať už se bude jmenovat SFA, nebo jinak. Dbát na kvalitu a odpovědnost, uvádět vždy jméno odpovědného restaurátora a členů jeho týmu, včetně názvu použité metody na každé z uveřejňovaných kopií tak, jak je to běžné v zahraničí a u nás u rekonstrukcí a restaurování v architektuře, sochařství, malířství a v jiných oborech by mělo být ctí i povinností. Slušelo by to i Statutu SFA.

Pro prestiž kinematografie a audiovize ve společnosti je třeba držet kvalitu a nikoliv historicky vzniklé hodnoty devalvovat a jednotlivá díla anonymně poškozovat bez vyvození konkrétní odpovědnosti, jak se dělo v minulosti a z důvodů zanedbání digitalizace se tak děje dodnes.

Rozšíření funkce Státního fondu audiovize o pátou sekci - Digitalizace a restaurování národního filmového fondu, tedy o záchranu a možnost zpřístupnění nejlepších a historicky nejdůležitějších českých filmů a filmových záznamů. Jde o důležitou společenskou funkcionalitou a inovaci pro všeobecné vědomí o hodnotách v kinematografii, aby je – nezkreslené, nezastřené a nekvalifikovanými zásahy neznehodnocené - mohli poznávat a s nimi se i poměřovat nejen současní tvůrci, úředníci, ale i diváci a občané.

Dotazy a podněty k diskusi: Jaký bude přínos kapitoly Video Her pro financování fondu (např. parafiskální příjmy z obratu videoherního průmyslu, který podle asociace generuje 4,5 miliardy Kč. obratu ročně)? O jakém finančním modelu u takto ziskového a často mimořádně globalizovaného oboru se zde uvažuje?

Jaká budou kritéria (kulturní nároky) na projekty v oblasti videoher?

Do kapitoly Small Screeneje třeba doplnit vývojdokumentární série, nebo dokumentárního seriálu.

Přikláníme se k ustavení jedné (velké) Rady SFA, ve které by byly zastoupeni odborníci na jednotlivé kapitoly. A tato rada by si pro dané období jmenovala expertní skupinu, která by posoudila a ohodnotila došlé projekty z jednotlivých kapitol.

Tato (velká) Rada SFA by měla odpovědnost za strukturu výdajů (podpor) za celý obor audiovize a schvalovala by i návrhy vzešlé z expertních skupin. Zapojení profesních organizací. Není možné, aby základní a nejstarší profese kameramané a jejich na českém území nejstarší oborová organizace Asociace českých kameramanů AČK nebyla zapojena do struktury české audiovize, nebyla zvána k projednání takto zásadních koncepčních materialů a tato profese nebyla zastoupena v Radě Fondu. Protože podle toho i současné filmy vypadají, jak vypadají.

Kameramané a další filmařské profese by měly být zapojeni do expertní činnosti i do rady.

Nutnost zapojení i dalších profesních spolků, které mají vysokou prestiž mezi filmaři – Asociace zvukových mistrů OAZA, Asociace filmových střihačů a střihaček AFS ad.

Nutnost zjednodušení expertní a administrativní činnosti – např. podle mustru expertního zapojení v programu Media, včetně adekvátního ohodnocení této práce, o kterou klesá zájem mezi skutečnými (aktivními) filmaři.

Nutnost zjednodušení celého byrokratického procesu namísto bobtnání aparátu Fondu. Těšíme se, že budeme mít příležitost o našich návrzích a doitazech diskutovat

S úctou

Martin Vadas

místopředseda výkonného výboru FITES

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page