top of page
Vyhledat

Pozvánka: Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: středa 11. dubna 2018 od 16.15 hod. Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH): 1. Prezence členů FITES. 2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES. 3. Volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise. 4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH). 5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH. 6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období. 7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2018. 8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám. 9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise – VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí. 10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise. 11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování. 12. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu. 13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu. 14. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb. 15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu. 16. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb. 17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH. 18. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@volny.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Upozornění: V případě, že se na VH nedostaví většina členů Filmového a televizního svazu FITES, VH se nebude schopna usnášet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a rozpustí se! Pokud se tak stane, Výkonný výbor v souladu s § 257 odst. 1 výše citovaného zákona a s ohledem na příslušná ustanovení Stanov svolá náhradní zasedání VH, a to na 16. května 2018 od 17.00 hodin, na stejnou, výše uvedenou adresu, sál č. 108, I. poschodí. Aktuální informaci naleznete od 13. dubna 2018 na www.fites.cz

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page