top of page
Vyhledat

STATUT AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN TRILOBIT BEROUN 2016

16. ledna 2016 se po šestnácté uskuteční v Berouně slavnostní předávání cen

1. Statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla z oboru audiovizuální tvorby.

2. Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., (dále jen FITES), za podpory města Beroun a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.

3. Hlavní cena TRILOBIT BEROUN 2016 se uděluje každoročně za díla či přínos v oboru audiovizuální tvorby. Porota může udělit maximálně tři ceny TRILOBIT BEROUN 2016.

4. Porota může udělit maximálně tři CENY POROTY.

5. Porota může udělit jednu ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY a jednu MIMOŘÁDNOU CENU POROTY.

6. CENA VLADISLAVA VANČURY se uděluje za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

7. CENA VÁCLAVA HAVLA je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti.

8. CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla, nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

9. O ocenění se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména dílo vzniklé v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců, které bylo veřejně předvedeno v období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015. Porotou mohou být akceptována i díla, která byla dokončena a veřejně předvedena koncem roku 2014, ale z důvodu uzávěrky přihlášek před dokončením nebo uveřejněním díla nemohla být v daném roce přihlášena. Výjimečně lze udělit ocenění i tvůrčím týmům.

10. Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.

11. Na udělení cen není právní nárok. Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, se nemohou o ceny ucházet.

12. O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., ve spolupráci s městem Beroun. Výrok o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí poroty.

13. Počet členů poroty je lichý. Porota si volí předsedu ze svých členů na prvním zasedání. Oceněná díla schvaluje porota většinou hlasů svých členů. Žádný z porotců nemá „právo veta“. V případě odstoupení jednoho člena v průběhu práce poroty je výkonným výborem FITES jmenován nový člen. V případě odstoupení jednoho či více členů poroty při závěrečném hlasování tak, že není zachován lichý počet členů poroty, má předseda poroty dva hlasy. Jménem poroty jedná předseda, nebo jím písemně pověřený zástupce poroty.

14. Díla mohou porotě přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další díla porotě mohou navrhnout i členové poroty a členové FITES. Přihlašovatel musí získat souhlas producenta (výrobce audiovizuálního díla), který přihlášením na ceny audiovizuální tvorby TRILOBIT BEROUN 2016 uděluje: (i) pořadateli cen oprávnění k užití ukázky ze svého audiovizuálního díla provozováním ze záznamu na slavnostním vyhlášení cen Trilobit Beroun 2016 a akcích s tímto slavnostním aktem spojených; a dále uděluje (ii) České televizi oprávnění k zařazení ukázky ze svého audiovizuálního díla do pořadů České televize, a to a/ dokumentárního pořadu věnujícího se cenám TRILOBIT BEROUN 2016 b/ nebo přímého přenosu c/ nebo záznamu ze slavnostního vyhlášení cen TRILOBIT BEROUN 2016 d/ nebo zpravodajských a/nebo publicistických pořadů věnujících se oceněním v oblasti audiovizuální tvorby, a to společně s oprávněním České televize. (a) k užití dané ukázky při užití takového pořadu, resp. kterékoli jeho části (včetně pouze jeho obrazové nebo zvukové složky, resp. její části – též screenshotu), všemi způsoby užití, na celou dobu trvání majetkových práv k producentovu audiovizuálnímu dílu a bez jiného omezení, zejména vysíláním televizí, sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu (resp. způsobem dle § 18 odst. 2 autorského zákona), rozmnožováním a rozšiřováním, včetně propagování takového pořadu; dále (b) k opatření takového pořadu logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových a/nebo jiných informací, a to libovolně často; a (c) nabytá oprávnění k užití takového pořadu (resp. kterékoli jeho části) zcela nebo zčásti bez dalšího poskytnout nebo postoupit třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí nebo postoupení (zcela nebo části).” Pořadateli Trilobitů oprávnění: k případné prezentace díla prostřednictvím projekce před slavnostním udělování cen TRILOBIT BEROUN 2016, a to v rámci konání projekcí děl, „o kterých mluví porota“, v Městském kině v Berouně (1 projekce „nominovaného“ díla) k případné prezentaci díla prostřednictvím jedné projekce oceněného díla po konání udělování cen TRILOBIT BEROUN 2016, a to v rámci programu OZVĚNY TRILOBITA, který se následně uskuteční v Městském kině v Berouně. (1 projekce oceněného díla)

15. CENA DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2016 může být udělena za audiovizuální dílo pro dětského diváka. O udělení ceny rozhoduje dětská porota, kterou zajišťuje město Beroun. Jmenuje 7 dětských porotců a jednoho dospělého koordinátora dětské poroty.

Statut audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN 2016 byl schválen výkonným výborem FITES dne 8. března 2015 (novela 18. srpna 2015) a zástupci pořádajících stran v Berouně dne 6. května 2015.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přihláška Trilobit Beroun 2016

Statut 29. ročníku Cen Trilobit Beroun 2016 UZÁVĚRKA přihlášek je 10. 10. 2015 (datum odeslání). Pokud jste nezadali URL či FTP pro stažení díla, odešlete 2x DVD s přihlášeným dílem na adresu: Český

Comentarios


bottom of page