top of page

KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada kontroluje dodržování stanov a usnesení orgánů FITESu a veškerou hospodářskou činnost FITESu i jeho složek, a to z hlediska jejich hospodárnosti a věcné a účetní správnosti. O své činnosti podává zprávu nejméně jednou za rok Valné hromadě.

 

Kontrolní rada volí ze svého středu předsedu.

 

Zvolený člen Kontrolní rady musí splňovat některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit do 60 dnů po zvolení do funkce.

Jednání Kontrolní rady se řídí stanovami, případně jednacím řádem, který si sama schválí. Členové Kontrolní rady mají právo účastnit se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

 

Kontrolní rada má právo navrhnout bod k projednání do předloženého programu jednání Výkonného výboru.

Kontrolní rada sleduje plnění usnesení Valné hromady.

Kontrolní rada:

Antonín Dekoj I antonin.dekoj@fites.cz

Katarína Vaculíková Slobodová I katarina.vaculikova@fites.cz

bottom of page