top of page

STANOVY

ČESKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ FITES, z.s.

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. (dále jen FITES) je sdružením českých pracovníků
v audiovizi. Má plnou právní subjektivitu.

2. Působí na území České republiky. Sídlem FITES je Praha.

 

II. POSLÁNÍ A ČINNOST FITES

1. Sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce (autory a výkonné umělce) i výkonné pracovníky, podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl a jejich zveřejnění.

2. Zasazuje se o uplatňování humanity, mravnosti, demokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích.

3. Usiluje o optimální materiálně technické, ekonomické a organizační podmínky profesionální audiovizuální tvorby.

4. Hájí profesní, autorská, smluvní i sociální práva a zájmy všech tvůrčích pracovníků - i nečlenů. Brání svobodu tvorby proti neodůvodněným i možným politickým či jiným tlakům. Zasazuje se o uplatňování a dodržování jasných pravidel při zadávání veřejných zakázek a koprodukcí v audiovizuální oblasti.

5. Sleduje uměleckou, profesní a etickou úroveň původní české audiovizuální tvorby i díla zahraniční produkce a poznatky využívá v odborných debatách a stanoviscích.

6. Podporuje oprávněné nároky autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých v rámci příslušných autorsko-právních vztahů.

7. Napomáhá uplatnění talentovaných profesionálních i amatérských tvůrců se zvláštním ohledem na začínající adepty v oboru.

8. Poskytuje za úplatu služby v oblasti kultury, zejména ve sféře filmu, televize, výtvarného umění a propagace na území České republiky i v zahraničí.

9. Spolupracuje na řešení konkrétních organizačních a legislativních otázek s ostatními partnerskými organizacemi v oblasti audiovize, s kulturními institucemi, se zákonodárnými sbory a s výkonnou mocí. Je-li to účelné, postupuje v součinnosti s uměleckou obcí a profesními sdruženími.

10. Podporuje spolupráci nezávislých tvůrců a producentů s televizí veřejné služby.

 

III. ČLENSTVÍ ve FITES

1. Členem FITES se může stát:
- občan České republiky starší osmnácti let, který se podílí na práci v příslušném oboru AV tvorby (i bývalý a v zahraničí pracující)
- cizí státní příslušník tvořící na území České republiky.

2. Členy přijímá Výkonný výbor (dále též VV) na základě členské přihlášky. Proti rozhodnutí VV se lze odvolat k Valné hromadě (dále též VH). VV vede seznam členů s údaji v rozsahu: jméno člena, datum narození, profese, doručovací adresa (písemná či elektronická), případně emailová adresa, datum vzniku a zániku členství, funkce člena, datum vzniku a zániku funkce.

3. Člen je povinen zaplatit zápisné a řádně platit členské příspěvky vždy do konce čtvrtletí příslušného roku.

4. Členství zaniká vzdáním se členství, úmrtím nebo nezaplacením členských příspěvků, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, rozhodnutím Výkonného výboru pro hrubé porušení pravidel členského soužití, pro pravomocný rozsudek za úmyslný trestný čin. Proti rozhodnutí Výkonného výboru má vyloučený člen právo se odvolat k Valné hromadě.

5. Člen má právo volit a být volen do orgánů FITES a účastnit se hlasování o všech otázkách, jež jsou projednávány na Valné hromadě. Každý člen má jeden hlas. Má právo všestranně se účastnit na činnosti FITES i na akcích pořádaných Výkonným výborem dle jeho dispozic.

6. Členové se mohou sdružovat podle své profese a zájmů v profesních sekcích v rámci FITES. Jejich činnost Výkonný výbor koordinuje a dle svých možností i podporuje.

7. Profesní sekce vznikají se souhlasem Výkonného výboru, řídí se vlastním jednacím řádem, který musí být v souladu se stanovami FITES. Pověřený člen profesní sekce se může zúčastňovat zasedání Výkonného výboru s hlasem poradním.

 

IV. ORGÁNY FITESU

1. Valná hromada

1.1. Nejvyšším orgánem FITES je Valná hromada (dále také VH). Svolává ji Výkonný výbor (dále také VV) pozvánkou obsahující navrhovaný program Valné hromady, uveřejněnou na veřejně dostupném místě na (www.fites.cz) nejpozději 14 dní před jejím konáním, a to nejméně jednou ročně. Valná hromada musí být rovněž svolána neprodleně na žádost alespoň jedné třetiny členů.

1.2. Jednání Valné hromady se řídí stanovami, programem a jednacím řádem, které si sama schválí. Valná hromada na návrh Výkonného výboru schvaluje řídícího a volí si své pracovní orgány – zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi a dle potřeby i volební komisi.

1.3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách existence (sloučení, rozdělení či zrušení) programu a činnosti FITES, rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru a Kontrolní rady a volí jejich členy a náhradníky dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, schvaluje stanovy a jejich změny, projednává a schvaluje zprávy Výkonného výboru o činnosti a hospodářských výsledcích FITES. Stanoví výši členských příspěvků a zápisného a tuto výši uveřejní na www.fites.cz. Usnesení Valné hromady jsou pro orgány FITES závazná.

1.4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než jedna třetina registrovaných členů; toto ustanovení platí 30 minut od času uvedeného na pozvánce, po této době je Valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký se sejde počet členů.
Valná hromada rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů, pokud není ve stanovách stanoveno jinak. VH může rozhodnout 2/3 většinou hlasů přítomných členů o zániku FITES, pokud takový bod byl součástí návrhu programu. Každý člen má jeden hlas, který nelze delegovat na jinou osobu. V případě rovnosti počtu hlasů (např. 7 pro, 7 proti), předsedající může použít druhý hlas.

1.5. V případě, že VH není usnášeníschopná, VH končí.

2. Náhradní Valná hromada

2.1. V případě, že VH není usnášeníschopná, Výkonný výbor svolává náhradní zasedání VH, a to ve lhůtě do šesti týdnů. Náhradní zasedání VH je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

2.2. Pro náhradní VH platí ustanovení pro jednání VH přiměřeně.

3. Výkonný výbor

3.1. Statutárním orgánem FITES je Výkonný výbor, jako orgán kolektivní. Výkonný výbor má nejméně 3 členy a nejvíce 9 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na volební období 2 let. Volba kandidujících stávajících členů VV je možná i na další období.

3.2. Výkonný výbor řídí činnost a hospodaření FITES. Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedy, kteří jsou z výkonu své funkce odpovědni Výkonnému výboru.

3.3. Zvolený člen Výkonného výboru musí splňovat vedle předpokladů požadovaných příslušnými zákony další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit Výkonnému výboru do 60 dnů po zvolení do funkce předložením Osvědčení a Čestného prohlášení2.

3.4. Jménem FITES jedná samostatně předseda (předsedkyně) Výkonného výboru nebo nejméně dva místopředsedové současně, případně osoba k danému jednání Výkonným výborem pověřená.

3.5. Jednání Výkonného výboru se řídí stanovami a jednacím řádem Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici členům v kanceláři a na webové stránce FITES (přístupné jen pro členy).

3.6. Při odstoupení člena Výkonného výboru z funkce nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Na přechodné období do příští Valné hromady může Výkonný výbor kooptovat nejvýše tři náhradní členy.

3.7. Výkonný výbor určuje a uveřejňuje korespondenční adresu FITES na veřejně přístupném webu a rozhoduje na základě hlasování o změně sídla.

3.8. Členství ve Výkonném výboru a Kontrolní radě je neslučitelné.

4. Kontrolní rada

4.1. Kontrolní rada kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení orgánů FITES, veškerou hospodářskou činnost FITES i jeho profesních sekcí, a to z hlediska jejich hospodárnosti, věcné i účetní správnosti. O své činnosti podává zprávu nejméně jednou za rok Valné hromadě. Pravidelně informuje VV.

4.2. Kontrolní rada má maximálně 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou na volební období 2 let. Opakovaná volba stávajících členů je možná. Kontrolní rada volí ze svého středu předsedu.

4.3. Zvolený člen Kontrolní rady musí splňovat vedle předpokladů požadovaných příslušnými zákony některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit Výkonnému výboru do 60 dnů po zvolení do funkce předložením Osvědčení1a Čestného prohlášení2.

4.4. Jednání Kontrolní rady se řídí stanovami FITESu, případně jednacím řádem, který si sama schválí. Členové Kontrolní rady mají právo účastnit se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

4.5. Kontrolní rada má právo navrhnout body k projednání do předloženého programu jednání Výkonného výboru.

4.6. Pokud některý ze zvolených členů Kontrolní rady odstoupí, nastupuje na uvolněné místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Na přechodné období do příští Valné hromady může Kontrolní rada se souhlasem Výkonného výboru kooptovat nejvýše dva náhradní členy.

5. Společná ustanovení pro jednání orgánů

5.1. Orgány FITES jsou usnášeníschopné v přítomnosti nadpolovičního počtu jejich členů a usnášejí se prostou většinou s výjimkou ustanovení odstavce 1. 4. článku IV. stanov. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5.2. Členové všech orgánů hlasují zvednutím ruky nebo tajným hlasováním. Orgány se volí vždy tajným hlasováním. Zvoleni jsou ti, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů, nejméně však od nadpoloviční většiny přítomných členů.

V. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY FITES

1. Pro řešení specifických úkolů Výkonný výbor ustanovuje trvalé nebo dočasné pracovní skupiny. Jejich usnesení mají povahu doporučení, která se po schválení Výkonným výborem realizují.

2. V rámci FITES dle rozhodnutí Výkonného výboru mohou pracovat profesní sekce, jejich činnost řídí výbory, které si sami zvolí. Ze své činnosti a hospodaření jsou odpovědny svým členům a Výkonnému výboru. Hospodaří s finančními prostředky, které jim svěří Výkonný výbor. Tyto prostředky jsou povinni zúčtovat Výkonnému výboru do 31. prosince každého roku, pokud pro jejich zúčtování není Výkonným výborem stanoven jiný termín.

3. Přestěhování kanceláře, změna sídla, přísluší, na základě hlasování, VV.

 

VI. HOSPODAŘENÍ FITES

1. FITES hospodaří s vlastním majetkem nebo s majetkem svěřeným do dočasného nebo trvalého užívání. Finanční zdroje tvoří členské příspěvky, dotace, granty, případně výnosy z vlastní hospodářské činnosti, dary a další finanční zdroje.

2. Každý člen FITES má právo nahlédnout do účetních dokladů a souvisejících písemných podkladů, které jsou k dispozici v kanceláři FITES.

 

VII. ZÁNIK FITES

1. O případném zrušení, sloučení či rozdělení FITES rozhoduje Valná hromada. Soud může zrušit FITES za podmínek stanovených § 268 OZ.

2. Při zrušení bude provedena likvidace majetku, o jejímž způsobu rozhodne Valná hromada.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Tyto změny stanov, které byly přijaty Valnou hromadou dne 11. března 2002 a registrovány pod č.j.: VSP/1-2 368/90-R dne 23. dubna 2002 Ministerstvem vnitra ČR, ve znění změn schválených Valnými hromadami konaných ve dnech: 8. listopadu 2010, 15. dubna2013, 16. června 2014, náhradním zasedáním VH 25. května 2016, nabývají platnosti ve znění schváleném náhradním zasedáním Valné hromady FITES dne 16. května 2018.

bottom of page