top of page

Rozhodnutí

Český úřad pro tisk a informace vydává na základě svých zjištění ve smyslu par. 8 odst. 1. písm.C/ zákona č. 81/1966 Sb., ve znění par. 4 zákona č. 127/1968 Sb., toto rozhodnutí:

 

Registrace časopisu „Filmové a televizní noviny", jehož vydavatelem je Svaz českých filmových a televizních umělců, pozbyla platnost ke dni 14. listopadu 1969 a oprávnění k vydávání časopisu tímto dnem zaniká.

Odůvodnění

 

Časopis „Filmové a televizní noviny" se svým obsahem odchýlil od svého politicko-ideového programu a zaměření, jímž byla odůvodněna jeho společenská potřebnost a nedodržoval záruky uvedené v registrační přihlášce. Navíc nedodržoval soustavně ustanovení par. 2 zákona č. 81/ 1966 Sb. o poslání periodického tisku, neboť uveřejňované materiály porušovaly důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu (par. 1 a 5 zákona č.127/1968 Sb. o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku hromadných informačních prostředků).

 

Český úřad pro tisk a informace zahájil dne 6. června 1969 pod č. j. 1112/69-II s vydavatelem časopisu „Filmové a televizní noviny" podle odst. 2 par. 18 zákona č. 71/1967 Sb. řízení pro porušení par. 8 zákona č. 81/1966 Sb. ve znění zákona č. 127/1968 Sb., obsahem čísel 9, 10, 11 (viz příloha). K porušení citovaných ustanovení došlo i po tom, kdy byla Svazu čs. filmových a televizních umělců jako vydavateli časopisu „Filmové a televizní noviny udělena pod č. j. 957/69/II důtka za závadné články uveřejněné v čísle 8 uvedeného časopisu. Ani potom však nedošlo k odstranění nedostatků a dosavadní záruky vydavatele se ukázaly za nedostatečné.

 

Poučení

Do tohoto rozhodnutí je možno ve smyslu par. 61 odst. I zákona č. 71/1967 podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad u Českého úřadu pro tisk a informace v Praze.

 

Vzhledem k tomu, že je nebezpečí dalšího negativního působení na veřejné mínění a tím narušování úsilí strany a vlády o plnou konsolidaci poměrů v zemi, vylučuje se podle par. 61 odst. 3 a par. 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. odkladný účinek výkonu tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku nelze podat rozklad.

 

Boleslav Roháč
ředitel III. odboru

 

podpis v z. nečitelný

 

Razítko Českého úřadu pro tisk a informace

bottom of page