top of page

Informace k otázkám legalizace ČeFITES a dalších tvůrčích svazů

Žádost o schválení stanov podal SloFITES slovenskému ministerstvu vnitra 24. března 1969, ČeFITES českému ministerstvu vnitra 14. května a federalizovaný svaz 15. dubna 1969. Podmínkou schválení stanov federálního svazu byla legalizace svazů národních. Na Slovensku ministerstvo vnitra schválilo stanovy slovenského svazu 9. října. Pro české země byla procedura zahájena 29. května. Návrh stanov dostaly k vyjádření ministerstva kultury, financí, zahraničí, Česká rada odborových svazů, vedení filmu a televize. Ministerstvo vnitra ČSR 25. listopadu 1969 některé „závadné" formulace stanov napadlo. Například: svaz se sice hlásí k socialistickým principům výstavby v ČSSR, ale chce se účastnit „při projednávání všech kulturně politických a jiných otázek týkajících se filmové a televizní tvorby v příslušných federálních a národních orgánech, v podnicích Čs. filmu a Čs. televize, ve stranických orgánech apod.", chce se vyjadřovat k zásadním kádrovým otázkám.

 

S formulací nesouhlasilo vedení televize ani filmu, námitky mělo i ministerstvo kultury. Vnitro tudíž stanovy neschválilo a navrhlo následující scénář: „Ministerstvo vnitra ČSR zašle Národní frontě ČSR k vyjádření návrh stanov ČeFITES. Na základě toho NF zjistí, že ČeFITES požádal o přijetí do NF ČSR a byl přijat, aniž legálně existuje jako zájmová organizace. NF ČSR zhodnotí činnost ČeFITES, jeho politické postoje, činnost atd. a na základě jeho nelegality a charakteru jeho polit. činnosti zruší své usnesení, na základě kterého se ČeFITES stal členem české NF. Toto sdělí min. vnitra ČSR. Ministerstvo kultury zašle min. vnitra ČSR vyžádané stanovisko k vytvoření ČeFITES, k návrhu stanov a k činnosti kulturní politiky. Toto stanovisko bude zamítavé. Na základě rozhodnutí NF ČSR a min. kultury ČSR min. vnitra vydá rozhodnutí, kterým zamítne žádost ČeFITES o schválení stanov. Na jeho základě ČeFITES přestane vyvíjet činnost a musí se hospodářsky i jinak likvidovat.

pozn. dle dokladu Ministerstva vnitra ČSR

bottom of page