top of page

Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV NF ČSR

(Rudé právo a jiný denní tisk 8. ledna 1970)

Praha/ČTK – Předsednictvo ÚV NF ČSR na svém včerejším zasedání projednalo současnou politickou situaci ve vedení uměleckých a tvůrčích svazů a přijalo návrhy na řešení dosavadního neuspokojivého stavu.

Do soustavy členských organizací NF ČSR byly pojaty i umělecké a tvůrčí svazy, přestože dodnes většina z nich nemá schváleny stanovy ministerstvem vnitra a tedy není právně potvrzena. Část vedení uměleckých a tvůrčích svazů svými postoji, které jsou v rozporu se současnou politikou KSČ a NF, soustavně porušuje zásady obsažené v základních dokumentech, které přímo podmiňují členství v NF ČSR. Vedení těchto svazů nejsou také ochotna se vypořádat s pravicovými tendencemi a jejich nositeli ve vlastních řadách. Tím prodlužují jejich působení a vyvolávají ideovou dezorientaci mezi členstvem. Stále se ještě projevují snahy o bojkot kultury a umění SSSR a zemí socialistického tábora a s tím souvisí i neochota obnovit upřímné a přátelské vztahy s jejich uměleckými a kulturními organizacemi. Podobné postoje některých představitelů vedení uměleckých a tvůrčích svazů brzdí rozvoj socialistické kultury, poškozují nejvlastnější zájmy členstva těchto svazů i zájmy společnosti a dobré jméno našeho státu.

 

Zvlášť závažná je situace ve vedení Svazu filmových a televizních umělců, jehož čelní představitelé jsou známi mimořádnou iniciativou a organizátorskou aktivitou při vyvolávání koordinovaných nátlakových a posléze opozičních akcí, udržujících permanentní napětí a prohlubujících politickou krizi.

 

Představitelé tohoto svazu se nejvíce zasloužili o neblahou činnost tzv. koordinačního výboru tvůrčích svazů, který se stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů bojů pravice a protisocialistických sil o moc.

Neméně vážná situace vzniká ve vztahu k vedení Českého svazu spisovatelů. Pravicoví představitelů vedení nejsou ochotni se vyrovnat s deformacemi v polednovém vývoji a s jejich nositeli, s politicky škodlivými usneseními a prohlášeními a nejsou také s to zásadně řešit problémy svého periodického a neperiodického tisku.

Situace ve Svazu rozhlasových a dramatických umělců je rovněž neúnosná a zralá k řešení.

Hlubší rozbor vyžaduje rovněž situace ve vedení Svazu hudebních skladatelů, v němž byly učiněny první základní kroky ke konsolidaci.

V nejbližší době je dále třeba zhodnotit stav ve vedení Svazu výtvarných umělců a ve Svazu architektů.

Předsednictvo ÚV NF ČSR na základě těchto poznatků, vyplývajících z rozboru politické situace ve vedení většiny uměleckých a tvůrčích svazů, dospělo k závěru, že přes opětovná vážná upozornění nejeví dnešní vedení většiny svazů ochotu a vůli vypořádat se s chybami a deformacemi polednového vývoje a nastoupit cestu tvůrčího rozvoje socialistického umění a kultury, jak to vyžaduje služba lidu a zájmy naší socialistické vlasti. Vedení českých uměleckých a tvůrčích svazů ve značné míře setrvávají na platformě vytvořené tzv. koordinačním výborem tvůrčích svazů, která sleduje politiku opozice vyvěrající z netřídního chápání úlohy inteligence v socialistické společnosti.

Předsednictvo ÚV NF ČSR je nuceno v zájmu dalšího rozvoje politiky Národní fronty, stojící pevně na socialistických politických principech, vyvodit důsledky proti vedení Českého svazu filmových a televizních umělců za jeho soustavné porušování závazků, které pro něj vyplývají z členství v NF ČSR. Po řadě upozornění vyslovených na adresu vedení tohoto svazu při různých příležitostech pokračuje vedení v politické opozici a povzbuzování protisocialistických nálad, jak dokazuje provokace s udělením cen v předvečer 7. listopadu, kdy mj. udělil cenu autorovi tv publicistiky, jejíž součástí byl též pořad Na pomoc prokuratuře, který se v polednovém období 1968 nemalou měrou zasloužil o povzbuzování kontrarevolučních nálad. Přestože toto rozhodnutí bylo oprávněně kritizováno, vedení Českého svazu filmových a televizních umělců se od něho nedistancovalo, a tím se
fakticky zbavuje práva podílet se dále na činnosti Národní fronty, a proto předsednictvo ÚV NF ČSR je nuceno rozhodnout o zániku členství Českého svazu filmových a televizních umělců v NF ČSR.

***

 

Od ostatních tvůrčích svazů požadovalo předsednictvo ÚV NF ČSR kritické přehodnocení stanovisek, zrušení „nesprávných" rezolucí, distancování se od exponentů pravice a politické emigrace z řad členů svazu, podporu současného úsilí o konsolidaci a další socialistický rozvoj kultury.

bottom of page