VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fitesu. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor obesláním všech členů pozvánkou obsahující navrhovaný program Valné hromady nejpozději 14 dní před jejím konáním a to nejméně jednou ročně.

 

Valná hromada musí být rovněž svolána na žádost alespoň jedné třetiny členů. Jednání Valné hromady se řídí stanovami a jednacím řádem, které si sama schválí. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách existence, programu a činnosti FITESu. Dvoutřetinovou většinou schvaluje stanovy a jejich změny a rozhoduje o zániku FITESu.

 

Projednává a schvaluje zprávy Výkonného výboru o činnosti a o hospodářských výsledcích FITESU. Stanoví výši členských příspěvků a zápisného.

 

Usnesení Valné hromady jsou pro orgány FITESu závazná. Rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru a Kontrolní rady a volí jejich členy a náhradníky, rozhoduje o délce jejich funkčního období.