top of page

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fitesu. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor obesláním všech členů pozvánkou obsahující navrhovaný program Valné hromady nejpozději 14 dní před jejím konáním a to nejméně jednou ročně.

 

Valná hromada musí být rovněž svolána na žádost alespoň jedné třetiny členů. Jednání Valné hromady se řídí stanovami a jednacím řádem, které si sama schválí. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách existence, programu a činnosti FITESu. Dvoutřetinovou většinou schvaluje stanovy a jejich změny a rozhoduje o zániku FITESu.

 

Projednává a schvaluje zprávy Výkonného výboru o činnosti a o hospodářských výsledcích FITESU. Stanoví výši členských příspěvků a zápisného.

 

Usnesení Valné hromady jsou pro orgány FITESu závazná. Rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru a Kontrolní rady a volí jejich členy a náhradníky, rozhoduje o délce jejich funkčního období.

bottom of page