top of page

TRILOBIT '22 - STATUT

STATUT AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN TRILOBIT 2022 35. ročník

 

Slavnostní vyhlášení a předání audiovizuálních cen TRILOBIT 2022 pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Mgr. Petry Peckové

se uskuteční 22. ledna 2022 v evropském laserovém výzkumném centru ELI Beamlines – Dolní Břežany v přenosu České televize

 

1. Statut určuje podmínky pro udělování cen za díla z oboru audiovizuální tvorby. Cena může být navržena za mimořádný výkon v některém z tvůrčích oborů, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti prosazování hodnot, jakými jsou lidskost, mravnost, kulturnost a principy demokracie.

 

2. Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., za podpory obce Dolní Břežany a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu. O udělení cen rozhodují porota, kterou jmenuje Výkonný výbor FITES. Výrok o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí poroty.

 

3. Porota může udělit jednu hlavní cenu TRILOBIT Barrandien 2022 za dílo či přínos
v oboru audiovizuální tvorby uveřejněné v období dle bodu 8.

 

4. Dále porota může udělit maximálně pět cen TRILOBIT 2022.

 

5. CENA VLADISLAVA VANČURY je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a mezinárodnímu věhlasu.

 

6. CENA MOC BEZMOCNÝCH je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti. (Dříve Cena Václava Havla, následně Cena Ferdinanda Vaňka.)

 

7. ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – CITRÓN je cena kritická, porota ji může udělit za počin, který poškozuje/škodí v audiovizuální sféře. Cena může být udělena jednotlivci, skupině, instituci.

 

8. O ocenění se mohou ucházet audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, díla vzniklá v české produkci nebo koprodukci s podílem českých tvůrců nebo producentů, která byla veřejně předvedena v období 1. 11. 2020 – 30. 11. 2021. Ucházet se mohou i seriály, kde počet odvysílaných (uveřejněných) dílů v hodnoceném období není konečný, ale jednotlivé díly tvoří samostatný uzavřený příběh. O hodnocení seriálu, jehož dějová linie není v daném hodnoceném období ukončena, může rozhodnout
porota. Ocenění lze udělit i tvůrčím týmům. Uzávěrka (datum odeslání přihlášky + linku), je 30. 11. 2021.

9. Na udělení cen není právní nárok. Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, se mohou o ceny ucházet, avšak člen poroty, je-li autorem nebo spoluautorem hodnoceného díla, se hlasování o díle účastnit nemůže, v případě debaty o díle je povinen se vzdálit.

 

10. Porota si na prvním zasedání volí ze svých členů předsedu, který řídí její zasedání. Porota se po rozpravě usnáší většinovým hlasováním svých členů. Žádný z porotců nemá „právo veta“. Pokud dojde k odstoupení porotce v průběhu práce poroty, je Výkonným výborem FITES jmenován nový člen. Není-li možné, např. z časových důvodů, porotu doplnit, nebo v případě rovnosti hlasů při hlasování, má předseda poroty dva hlasy. Jménem poroty jedná předseda, nebo jím pověřený zástupce poroty.

 

11. Díla mohou porotě navrhnout a přihlásit jednotliví tvůrci nebo výrobci (producenti), mohou je také navrhnout členové poroty a členové FITES. Přihlašovatel musí být oprávněn přihlášení poskytnout, prohlašuje, že je nositelem takového oprávnění, nebo že takové oprávnění získal od příslušných nositelů práv a přihlášením díla k ocenění TRILOBIT 2022 poskytuje:

 

1. pořadateli cen oprávnění k užití ukázky z díla:

 

1.1. provozováním ze záznamu na slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2022 a na akcích s tímto slavnostním aktem spojených bez množstevního a časového omezení;
1.2. k výrobě, rozmnožování a rozšiřování propagačního materiálu (DVD atp.) pro účely propagace cen TRILOBIT 2022 bez množstevního a časového omezení;

 

2. pořadateli cen oprávnění k užití přihlášeného audiovizuálního díla:
2.1. k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu před nebo po slavnostním vyhlášení cen
TRILOBIT 2022, a to v rámci doprovodného programu
2.2. k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu po slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2022, a to v rámci programu OZVĚNY TRILOBITA (pokud se uskuteční).

 

3. České televizi oprávnění k:
3.1. zařazení ukázky z díla do pořadů České televize, a to do:
a/ případného dokumentárního pořadu věnujícího se cenám TRILOBIT 2022
b/ nebo přímého přenosu nebo záznamu slavnostního vyhlášení cen TRILOBIT 2022
c/ zpravodajských nebo publicistických pořadů věnujících se oceněním v oblasti audiovizuální tvorby,
3.2. užití ukázky dle odst. 3.1.při užití takového pořadu, resp. kterékoli jeho části (včetně pouze jeho obrazové nebo zvukové složky, resp. její části – též screenshotu), po celou dobu trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu producenta a bez územního, množstevního a technologického omezení všemi způsoby užití, zejména sdělováním veřejnosti vysíláním televizí, zpřístupňováním způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, rozmnožováním a rozšiřováním, včetně propagace takového pořadu,
3.3. opatření dané ukázky v takovém pořadu logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových anebo jiných informací, a to libovolně často,
3.4. poskytnutí nebo postoupení licence, resp. též poskytnutí svolení ve výše uvedeném rozsahu úplatně i bezúplatně zcela či zčásti kterékoli třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu poskytnutí (či poskytování), resp. postoupení (či postupování), a to zcela či zčásti.

 

Statut audiovizuálních cen TRILOBIT 2022 byl schválen Výkonným výborem FITES

 

v Praze dne 4. 10. 2021.

bottom of page