top of page

TRILOBIT '24 - STATUT

STATUT AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN

TRILOBIT 2024

37.ročník

 

 

Slavnostní vyhlášení a předání audiovizuálních cen TRILOBIT 2024

pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Mgr. Petry Peckové

a ministra kultury pana Mgr. Martina Baxy

 

se uskuteční 20. ledna 2024

 

 

1.    Statut určuje podmínky pro udělování cen za díla z oboru audiovizuální tvorby. Cena může být navržena za mimořádný výkon v některém z tvůrčích oborů, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti prosazování hodnot, jakými jsou lidskost, mravnost, kulturnost a principy demokracie.

 

2.    Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., za podpory obce Dolní Břežany a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu. O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný výbor FITES. Výrok o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí poroty.

 

3.  Porota může udělit maximálně pět cen TRILOBIT Barrandien 2024 za dílo či přínos

v oboru audiovizuální tvorby uveřejněné v období dle bodu 6.

 

4.  CENA VLADISLAVA VANČURY je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a mezinárodnímu věhlasu.

 

5.    ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – CITRÓN je cena kritická, porota ji může udělit za počin, který poškozuje/škodí v audiovizuální sféře. Cena může být udělena jednotlivci, skupině, instituci.

 

6.    O ocenění se mohou ucházet audiovizuální díla českých i zahraničních filmových

a televizních tvůrců, která vznikla v české produkci nebo koprodukci s podílem českých tvůrců nebo producentů a která byla veřejně předvedena v období

1.    12. 2022 -30.11.2023

(není tím myšlena oficiální premiéra, dílo mohlo být předvedeno v předpremiéře

nebo na festivalech).

Ucházet se mohou i seriály, kde počet odvysílaných (uveřejněných) dílů v hodnoceném

období není konečný, ale jednotlivé díly tvoří samostatný uzavřený příběh. O hodnocení

seriálu, jehož dějová linie není v daném hodnoceném období ukončena, může rozhodnout

porota. Ocenění lze udělit i tvůrčím týmům.

Uzávěrka (datum odeslání přihlášky + linku) 16. 9. 2023

 

7.    Na udělení cen není právní nárok. Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, se mohou o ceny ucházet, avšak člen poroty, je-li autorem nebo spoluautorem hodnoceného díla, se hlasování o díle účastnit nemůže, v případě debaty o díle je povinen se vzdálit.

 

8.    Porota si na prvním zasedání volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, eventuálně tiskového mluvčí poroty. Porota se po rozpravě usnáší většinovým hlasováním svých členů. Žádný z porotců nemá „právo veta“. Pokud dojde k odstoupení porotce v průběhu práce poroty, je Výkonným výborem FITES jmenován nový člen. Není-li možné, např. z časových důvodů, porotu doplnit, nebo v případě rovnosti hlasů při hlasování, má předseda poroty dva hlasy. Jménem poroty jedná předseda, nebo pověřený zástupce poroty.

 

9.    Díla mohou porotě navrhnout a přihlásit jednotliví tvůrci nebo výrobci (producenti), mohou je také navrhnout členové poroty a členové FITES. Přihlašovatel musí být oprávněn přihlášení poskytnout, prohlašuje, že je nositelem takového oprávnění, nebo že takové oprávnění získal od příslušných nositelů práv a přihlášením díla k ocenění TRILOBIT 2024 poskytuje:

1.      pořadateli cen oprávnění k užití ukázky z díla:

  1. provozováním ze záznamu na slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2024 a na akcích s tímto slavnostním aktem spojených bez množstevního a časového omezení;

  2. k výrobě, rozmnožování a rozšiřování propagačního materiálu (na dostupných nosičích a přenašečích AV záznamu, např. karet, DVD, flash, www, pomocí QR kódu atp.), pro účely propagace cen TRILOBIT 2024 bez množstevního a časového omezení;

2.      pořadateli cen oprávnění k užití přihlášeného audiovizuálního díla:

  1. k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu před nebo po slavnostním vyhlášení cen

TRILOBIT 2024, a to v rámci doprovodného programu

  1. k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu po slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2024, a to v rámci programu OZVĚNY TRILOBITA (pokud se uskuteční).

  2. České televizi oprávnění k:

    1. zařazení ukázky z díla do pořadů České televize, a to do:

a/ případného dokumentárního pořadu věnujícího se cenám TRILOBIT 2024

b/ nebo přímého přenosu nebo záznamu slavnostního vyhlášení cen TRILOBIT 2024

c/ zpravodajských nebo publicistických pořadů věnujících se oceněním v oblasti audiovizuální tvorby,

  1. užití ukázky dle odst. 3.1.při užití takového pořadu, resp. kterékoli jeho části (včetně pouze jeho obrazové nebo zvukové složky, resp. její části – též screenshotu), po celou dobu trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu producenta a bez územního, množstevního a technologického omezení všemi způsoby užití, zejména sdělováním veřejnosti vysíláním televizí, zpřístupňováním způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, rozmnožováním a rozšiřováním, včetně propagace takového pořadu,

  2. opatření dané ukázky v takovém pořadu logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových anebo jiných informací, a to libovolně často,

  3. poskytnutí nebo postoupení licence, resp. též poskytnutí svolení ve výše uvedeném rozsahu úplatně i bezúplatně zcela či zčásti kterékoli třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu poskytnutí (či poskytování), resp. postoupení (či postupování), a to zcela či zčásti.

 

Statut audiovizuálních cen TRILOBIT 2024 byl schválen Výkonným výborem FITES

v Praze dne 18. 08. 2023.

bottom of page